Plan provedbe općih DDD mjera

Pri izradi „Plana“ jako je bitno poznavati vrstu sirovina, tlocrt objekta za proizvodnju, put sirovina i osoblja te vrstu opreme, tehnološki proces i osobine gotovog proizvoda.

Plan provedbe općih DDD mjera mora sadržavati:

Popis prihvatljivih biocidnih pripravaka s kojima će se obraditi površina, prostor ili objekt.

U "Planu” treba navesti vrstu biocidnog pripravka koji će se upotrijebiti (djelatna tvar i trgovački naziv sredstva).

Kada se provode DDD mjere u objektima u kojima je uveden sustav upravljanja sigurnošću hrane (HACCP) tada je Planu potrebno priložiti Sigurnosno tehnički list (STL) za biocidne pripravke kako bi korisnik imao uvid u način djelovanja biocidnih pripravaka koji će se upotrijebiti.

Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove obavljanja mjera.

Pod "detaljno razrađenim prostornim rasporedom rada" podrazumijeva se opis površina, prostora i objekata (npr. objekt XY sastoji se od 4 prostorije, tj. kuhinja, kupaona, garderoba i podrum). Kako bi se izbjegao suvišan pisani opis objekta, kao jednostavniji i pregledniji "detaljno razrađeni prostorni rasporeda rada" može poslužiti tlocrt prostora s opisom (legendom) prostorija u kojem izvoditelj označava kritične točke koje je utvrdio izvidom u objektu korisnika mjere.

Propisno označene deratizacijske kutije ili hranilišta sa zatrovanim mamcima moraju biti postavljeni prema Planu i rasporedu izlaganja zatrovanih mamaca s tlocrtom objekta posebno izrađenom za svaki objekt na unaprijed određena kritična mjesta uz vođenje evidencije o shemi postavljanja i to na način da su dostupne štetnim glodavcima, a da ne smetaju u obavljanju svakodnevnih procesa u objektima pod sanitarnim nadzorom u kojima su postavljene.

Tlocrt je moguće dobiti od korisnika mjere (ako se tlocrt ne smatra poslovnom tajnom) ili ovlašteni izvoditelj sam izrađuje skicu tlocrta s istaknutom legendom prostorija.

Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više mjera.

Da bi obrada površina, prostora ili objekta bila uspješna, tj. učinkovita, u pripremi za provođenje DDD mjera u objektu korisnika u ovom dijelu "Plana provedbe općih DDD mjera" treba predvidjeti i točno definirati:

ciljno mjesto (kritična točka) – definirati mjesta, površine ili prostore u objektima na kojima će se primjeniti biocidni pripravak: npr. (primjer 1.) tretira se spoj zida i poda ili zida i plafona ili ispod štednjaka u kuhinji ili (primjer 2.) tretira se cijeli prostor kuhinje na kojima su moguća staništa ili mjesta zadržavanja štetnika

postupak aplikacije – definirati tehnike primjene biocidnog pripravka

ciklus tretmana – definirati dinamiku učestalosti i ponavljanja postupaka ovisno o vrsti i stupnju infestacije štetnika; vrsti i namjeni površine, prostora ili objekta te radnom procesu u objektu; građevinsko – tehničko – higijenskom stanju u objektu; vrsti robe koju se tretira; učinkovitosti i kemijskoj stabilnosti biocidnog pripravka.

Nakon svake provedene mjere uporabom biocidnih pripravaka i/ili lovki, korisniku mjere izdaje se "Potvrda o provedenoj DDD mjeri", sukladno članku 30. stavak 3. Pravilnika – način – DDD (Obrazac br. 1 u prilogu Pravilnika – način – DDD). Kada se provodi metoda fumigacije korisniku mjere se izdaju obrasci Potvrda 6 i 7 koje su sastavni dio Pravilnika – način – DDD. Pravilnikom je propisan minimalan tekst koji mora sadržavati Potvrda.

Mjere opreza, zaštitu osoba, prostora, objekta i okoliša.

Svaka primjena biocidnih pripravaka je rizična i zahtjeva primjenu propisanih mjera opreza i zaštite kako bi se smanjio štetni učinak na izvoditelja, na neciljane vrste i da se ne ošteti ili ugrozi imovina korisnika mjere i okoliš površine, prostora ili objekta koji se tretira. Korisnik se u pisanom obliku obavještava o vremenu uklanjanja biocidnih pripravaka ili dugotrajnosti ostanka i s kojih djelova, potrebnom vremenu ekspozicije, općem ponašanju djelatnika, načinu uklanjanja biocidnih pripravaka s radnih površina (podaci iz Sigurnosno tehničkog lista i deklaracije biocidnog pripravka).

Prijedlog dodatnih mjera za izvršenje popravaka u tijeku provedbe obveznih DDD mjera (dopunska obrada ili promjena mjere).

Korisnik se u pisanom obliku obavještava koje je mjere i postupke potrebno dodatno provesti kako bi objekt bio oslobođen od štetnika.

Plan se izrađuje u 2 primjerka od kojih se jedna kopija daje korisniku, a druga se pohranjuje u arhiv provoditelja DDD mjera. Nakon svake provedbe DDD mjera i izvida podaci u Planu se ažuriraju.

Preuzeto sa stranica HUDDD-a

Mobilni uređaj za dezinfekciju prostora i površina C100 Plus ULV (Covid-19)

C100 Plus ULV profesionalni je uređaj pogodan za korištenje u zatvorenim prostorima u kojima se svakodnevno okuplja veći broj osoba koji dezinficijens širi u obliku magle (ULV) i na jednostavan način dezinficira sve površine.

» PROČITAJ VIŠE...

Žohari-nametljivci kojih se teško riješiti

Žohari su pravi mali nametljivci kojih se teško riješiti kad nam se jednom usele u stanove i kuće…
Žohare u naše domove najčešće donesemo sa sobom pri selidbi prijenosom oplođene ženke kao i raznom robom iz trgovine posebice kartonskom ambalažom, knjigama, odjećom iz praonice rublja, putem ventilacijskih cijevi, kanalizacijom unutar zgrade….

» PROČITAJ VIŠE...
Sva prava pridržana Pestrid d.o.o. © 2015 | web design ENTERnet