_ Politike tvrtke _


 •  

  ❶ Politika kvalitete

  „Salus populi suprema lex esto – neka zdravlje ljudi bude najviši zakon”

  PESTRID d.o.o. je trgovačko društvo specijalizirano za pružanje usluge provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te fumigacije kao posebnog načina provedbe obvezatnih DDD mjera koje se provode s ciljem sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti, uzrokovanja šteta u proizvodnji i prometu hrane koje uzrokuju mikroorganizmi, štetni člankonošci i glodavci. DDD mjere provodimo na poziv svakodnevno ili sklapanjem ugovorenih poslova s dinamikom održavanja ovisno o zakonskoj regulativi i sukladno biologiji štetnika koje suzbijamo.

  Subjektima u poslovanju hranom (SPH) pružamo i konzultantske usluge implementacije i održavanja HACCP sustava te usluge uzimanja briseva radi kontrole mikrobiološke čistoće i zdravstvene ispravnosti hrane i vode kojom upotpunjujemo usluge HACCP sustava. Mikrobiološka čistoća utvrđuje se u ovlaštenom laboratoriju u skladu s međunarodnom normom ISO 17025.

   

  Pored navedenog, PESTRID d.o.o. specijaliziran je za pružanje usluga čišćenja potkrovlja i tavanskih prostora od golubljih izmeta i ostataka njihova uginuća uz odvoz i skrb tog otpada na specijalizirana sakupljališta.

  Proizvodimo BROMOTRID ŽITNI MAMAC – antikoagulantni mamac za primjenu protiv štetnih glodavaca uz mogućnost prodaje profesionalnim korisnicima. Ovlašteni smo distributeri Vectorfog uređaja te nudimo široki asortiman uređaja za toplinsko i ULV zamagljivanje, UV lampi za suzbijanje letećih insekata i dr.

  Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana nastojimo postići pružanjem naših usluga prema visokim standardima međunarodno priznatih normi te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa. Certifikacijom i usvajanjem normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 preuzeli smo i obvezu kontinuiranog unapređivanja i poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanja okolišem i sustavom zdravlja i sigurnosti na radu te omogućili učinkovitiju organizaciju poslovanja kako bi mogli odgovoriti najzahtjevnijim poslovnim izazovima, a rizike negativnog učinka svesti na minimum.

  Svojim postojanim razvojem i prepoznatljivim stilom rada, prethodnih godina stvorili smo ime koje predstavlja sigurnost, dobro upravljanje, jedinstven pristup svakom korisniku, jednom riječju – KVALITETU! Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama poslovnog procesa, te u svim elementima pružanja usluge, što se postiže stalnom kontrolom i otklanjanjem uzroka loše kvalitete, a osobito preventivnim mjerama koje uključuju pažljiv odabir partnera i dobavljača sredstava za obavljanje i najzahtjevnijih poslovnih zadataka.

   

  Politika kvalitete temelji se na zadovoljstvu korisnika naših usluga, svakog našeg djelatnika, poslovnog partnera, korisnika i društva u cjelini.; pravodobnoj, cjelovitoj i pouzdanoj realizaciji poslova; razvoju kadrova kroz edukacije i napredovanje; organizaciji rada; stvaranju dobrih radnih uvjeta; odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, poštivanju zakona, propisa i standarda, otvorenosti prema javnosti, pravu na pristup informacijama i etičnosti u poslovanju; postavljanju mjerljivih i ostvarivih ciljeva; politici razvoja i održavanja kroz stalno ulaganje u razvoj proizvoda i usluga uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja.

   

  Neprestano unapređenje kvalitete proizvoda, usluga i poslovnih procesa te orijentacija na zadovoljstvo naših kupaca osnovni je prioritet u kojeg su uključeni svi zaposlenici tvrtke. Provedba kvalitete i njeno kontinuirano unapređenje pravo je i obveza Uprave i svih zaposlenika Pestrid d.o.o.

   

  Svaki djelatnik Pestrid d.o.o., Bilje, mora biti upoznat s ovom politikom, shvatiti je i prihvatiti kao trajni orijentir u vlastitom djelovanju.

   

  U Bilju, 10.01.2019.g.

  Sanja Tomas Huk, voditelj kvalitete

  Odobrio: direktor Pestrid d.o.o., Halil Salha, univ.spec.agr

   


 •  

  ❷ Politika zaštite okoliša

  Naša djelatnost usmjerena je pružanju usluga na području dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite bilja s posebnim naglaskom na sustav upravljanja zaštitom okoliša koji je jedan je od prioriteta Pestrid d.o.o. Naša vizija upravljanja zaštitom okoliša obuhvaća odgovorno poslovanje u cilju očuvanja okoliša, prirode te odnosa prema društvenoj zajednici radi postizanja dugoročnog poslovnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana. Usmjereni smo na sprečavanje nastajanja opasnosti po okoliš i zaštitu prirodnih izvora, trajno i neprekidno vrednovanje vlastite djelatnosti s namjerom, da se gdje god je to moguće, koriste sredstva i provode postupci koji će najmanje štetiti okolišu, kao i usklađivanje sa svim nacionalnim propisima i pravilima o zaštiti okoliša.

  Ciljevi naše politike zaštite okoliša:

  Slijediti dobru tradiciju promišljanja, istraživanja i stručnog djelovanja u smislu ugradnje načela zaštite okoliša u procese rada i projekte uz podizanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša,

  Ulaganja u projekte vezane za zaštitu okoliša imaju prednost pred ostalim tehničkim ulaganjima,

  Optimizirana uporaba ekološki prihvatljivih pesticida,

  Racionalno gospodarenje otpadom,

  Racionalno koristiti energiju te načela zaštite okoliša integrirati u postupke planiranja i donošenja odluka,

  Prevencija i kontinuirano smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i optimalna upotreba prirodnih resursa,

  Razumjeti, predvidjeti i učinkovito reagirati u skladu s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim zakonskim te ostalim zahtjevima,

  Podizanje svijesti i stručnosti na području zaštite okoliša,

  Stalnost i izgradnji sustava zaštite okoliša.

  Poslovni prostori Organizacije za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i fumigaciju, se nalaze u blizini stambenih naselja i nacionalnog parka prirode «Kopački rit». Stoga slijedimo politiku odgovornosti i uske povezanosti s lokalnom zajednicom općine Bilje. Pestrid d.o.o. obavezuje se da načela politike zaštite okoliša budu primijenjena, održavana i dokumentirana na svim njegovim razinama.

   

  U Bilju, 1.12.2017.g.

  Mladen Matić, voditelj okoliša

  Odobrio: direktor Pestrid d.o.o., Halil Salha, univ.spec.agr

   


 •  

  ❸ Politika OHSAS zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

  Tvrtka Pestrid d.o.o. svoje programe zaštite zdravlja i sigurnosti na radu provodi strukturiranom primjenom Norme ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management systems). Tvrtka Pestrid d.o.o. prepoznaje značajan doprinos kontrole zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na razini cjelokupnog poslovanja. Odlučno poduzimamo primjerene praktične mjere prevencije, kontrole i zaštite od aktivnosti koje potencijalno mogu izazvati opasnosti po zdravlje i sigurnost na radu. Iz tog razloga, uz potpuno poštivanje zahtjeva zakonske regulative u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, podržavamo sve ciljeve i procedure za implementaciju mjera i aktivnosti u pogledu prevencije, eliminacije ili kontrole opasnosti te stvaranja i održavanja zdrave radne okoline.

  Temeljne odrednice politike sigurnosti i zaštite zdravlja na radu su:

  Razumjeti, predvidjeti i učinkovito reagirati u skladu s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim zakonskim te ostalim zahtjevima koji su vezani uz rizike za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu,

  Razvoj i primjena učinkovitih sustava, standarda i praksi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u skladu s rizicima prisutnim u provedbi obvezatnih DDD mjera, fumigacije, implementacije HACCP sustava,

  Trajno usklađivanje prema zakonskim zahtjevima i regulativama vezanih za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu,

  Ustrajnost na postizanju osposobljenosti svih zaposlenika za mjesta rada putem planiranih i učinkovitih internih i vanjskih edukacija i osposobljavanja sa svrhom prevencije ozljeda i oboljenja povezanih s radom s opasnim kemikalijama,eliminacija opasnosti te prepoznavanje prilika za eliminaciju opasnosti i smanjenje rizika na zdravlje i sigurnost pri provedbi obvezatnih ddd mjera, fumigacije, implementacije HACCP sustava,

  Osiguranje ispravne, pouzdane i dobro održavane opreme za rad,

  Sveobuhvatno upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću pri radu kroz konzultiranje i savjetovanje zaposlenika i njihovih predstavnika, te njihovo sudjelovanje u razvoju i unaprjeđenju sustava upravljanja,

  Formuliranje i održavanje planova zdravlja i sigurnosti koji jasno određuju mjerenja koja treba poduzeti za zaštitu zaposlenika i ostalih subjekata na koje naša aktivnost utječe, kao i na potencijalne utjecaje na okoliš,

  Osiguravanje adekvatnog i kompetentnog nadzora na svim aktivnostima Organizacije gdje dolazi do značajnog rizika za zdravlje i sigurnost na radu,

  Razvijanje i održavanje učinkovitih sustava informiranja zaposlenika o važnosti pitanja zdravlja i sigurnosti na rad.u

  Naglasak na zdravlje i sigurnost na radu kod planiranja novih proširenja procesa ili sustava te kod izgradnje i nabave novih postrojenja i opreme,

  Primjena radnih uputa i provedba mjera za rad na siguran način s ciljem kontinuiranog, trajnog poboljšanja uvjeta rada smanjivanjem rizika u svim radnim procesima radi sprečavanja svih oblika ozljeda i profesionalnih oboljenja.

  Cilj naše politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu je osigurati zdravo i sigurno radno okruženje te smanjiti rizik za zaposlenike, podizvođače i ostale strane na koje aktivnosti tvrtke mogu imati utjecaj, istovremeno kvalitetom i sigurnošću proizvoda ispunjavajući očekivanja potrošača i kupaca. Naša vizija upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću pri radu obuhvaća provođenje preventivnih aktivnosti u svrhu prepoznavanja opasnosti i smanjenja rizika po zdravlje na radnim mjestima, uključujući same zaposlenike, dobavljače i ostale na koje aktivnosti Pestrid-a mogu utjecati.

  U Bilju, 10.01.2020.g.

  Izradio/la: Dalia Medić Dolčić, voditelj sigurnosti i zdravlja

  Odobrio: direktor Pestrid d.o.o., Halil Salha, univ.spec.agr

Mobilni uređaj za dezinfekciju prostora i površina C100 Plus ULV (Covid-19)

C100 Plus ULV profesionalni je uređaj pogodan za korištenje u zatvorenim prostorima u kojima se svakodnevno okuplja veći broj osoba koji dezinficijens širi u obliku magle (ULV) i na jednostavan način dezinficira sve površine.

» PROČITAJ VIŠE...

Pestrid – ovlaÅ¡teni distributer VectorFog™ proizvoda i opreme

VectorFog™ proizvodi i distribuira jednu od najsuvremenijih oprema za hladno i toplo zamagljivanje.
Svi VectorFog™ proizvodi certificirani su brojnim standardima uključujući: CE, ISO 9001 i ISO 14001 i primjer su sveobuhvatne kontrole kvalitete proizvodnje.
Svi VectorFog™ proizvodi do sada su globalno dosegnuli veliki broj kupaca na svim kontinentima.

» PROČITAJ VIŠE...

Deratizacija

Deratizaciju provodimo svim postupcima koji dovode do smanjenja, suzbijanja Å¡tetnih glodavaca: deratizacija gradova i općina, zgrada, pogona, bolnica, restorana, hotela, kanalizacija, vodotokova, odlagaliÅ¡ta otpada, farmi, skladiÅ¡ta, mlinova …
Zbog čega provodimo mjere deratizacije
Prvenstveno zbog toga što deratizacija ima veliko higijensko i ekonomsko značenje.

» PROČITAJ VIŠE...
Sva prava pridržana Pestrid d.o.o. © 2015 | web design ENTERnet