Povrat robe

Ugovor se može jednostrano raskinuti, odnosno povrat robe izvršiti u roku od 14 dana od dana zaprimanja isporučene narudžbe bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, odnosno povrat robe, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

U slučaju jednostranog raskida ili povrata robe, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Robu vratite ili je predajte nama ili osobi koja će biti ovlaštena za preuzimanje robe u konkretnom slučaju bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Kako bi povrat reklamacije prošao bez poteškoća, molimo Vas da se pridržavate sljedećih uputa:

Pošiljku pripremljenu po gornjim uputama pošaljite na adresu:
PESTRID d.o.o.
Šandora Petefija 109
31327 Darda, Bilje
s naznakom na pošiljci: “Reklamacija”

Troškove dostave reklamacije snosi kupac.

Ako imate dodatna pitanja vezana uz povrat artikala zbog reklamacije, možete nas kontaktirati na e-mail: pestrid@os.t-com.hr

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Sva prava pridržana Pestrid d.o.o. © 2015 | web design ENTERnet